บันทึกเครือข่ายบ้านจำรุง โทร.087-8178030

 
 
4. รวมพลังท้องถิ่นไทยรวมใจปิดทองหลังพระ
อีกครั้งหนึ่งของการเดินทางในนามของ “เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง” 
ที่จัดเป็นรูปขบวนการเรียนรู้ ควบคู่กับการนำผลงานในรอบห้าปีของเครือข่ายที่ได้น้อมนำ
เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตตนเองและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ
ในตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองจนเป็นที่รู้จักของผู้คน
สุขสมหวังกันทุกคน  กับการเดินทางครั้งนี้   ได้รู้ พบ เห็น ประสบการณ์ของผู้คนที่ได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  จึงคิดว่า  น่าจะได้บันทึกบางแง่มุมของการเดินทางครั้งนี้ไว้ เป็นบันทึกแห่งความทรงจำ ในงาน “รวมพลังท้องถิ่นไทยรวมใจปิดทองหลังพระ” 25 -28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
3. ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 
ศูนย์เกษตรธรรมชาติ  เป็นการรวมตัวของคนบ้านจำรุง
ที่มุ่งหวังจะให้ชุมชนบ้านจำรุงปลอดสารเคมี  มีสุขภาวะที่ดีทั้งชุมชน
มีเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง  ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกกลุ่มกิจกรรม
ในระยะเริ่มต้น มอบหมายให้กลุ่มเกษตรพื้นบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โอทอบโบราณ 
โอทอปโบราณ  เป็นคำที่  ลุงสำเริง ดีนาน   แห่งบ้านจำรุง  
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนผู้คนในชุมชนให้ลุกขึ้นมาทำ
เกษตรไร้สารเคมี  ในพืชผักผลไม้  ระยะเริ่มแรกมี  กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน เป็นกำลังหลัก
ต่อมาเกิดการขยายงานไปยังทุกกลุ่มในชุมชน เช่น  กลุ่มโฮมเสตย์  กลุ่มจัดทำอาหาร 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  กองทัพมด   และที่สุดได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้น
 
 
 
 
1. เยี่ยมยามเย็น
 29 กรกฎาคม 2552  เยี่ยมยามเย็นกับผู้ว่าฯ ระยอง
บ้านจำรุง  ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
มีโอกาสได้ต้อนรับนายสยุมพร  ลิ่มไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะ
ต่อโครงการเยี่ยมยามเย็น   ที่เจ้าเมืองท่านนี้ กำลังดำเนินการอย่างจริงจัง
โดยมุ่งหวังที่จะสัมผัสวิถีชุมชน  และมีช่องทางในการรับฟังปัญหาจากชุมชนฐานราก
ที่หลากหลายเพื่อที่จะทำให้จังหวัดระยอง   ตอบสนองผู้คนทุกระดับอย่างเท่าถึงและเท่าเทียม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 [::: เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง : www.banjumrung.org  :::]