บทนำศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

 

 

ศูนย์เกษตรธรรมชาติ  เป็นการรวมตัวของคนบ้านจำรุง  ที่มุ่งหวังจะให้ชุมชนบ้านจำรุงปลอดสารเคมี  มีสุขภาวะที่ดีทั้งชุมชน     มีเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง  ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกกลุ่มกิจกรรม  ในระยะเริ่มต้น มอบหมายให้กลุ่มเกษตรพื้นบ้านเป็นผู้รับผิดชอบ

งานเกษตรธรรมชาติต้องใช้เวลาในการทำงานพอสมควร  กว่ารูปธรรมความสำเร็จจะเห็นผล  แต่ด้วยความตั้งใจของทุกคน  โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินคือนางนวพร  เอี่ยมอนันต์  ได้ให้เครือข่าย ฯ เช่า ใช้ ที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปี  เริ่มตั้งแต่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๑   เพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติอย่างแท้จริง

ความคาดหวัง  ที่นี่จะเป็นพื้นที่ของคนที่ขาดโอกาส  คนเล็กคนน้อย  ได้ใช้ประโยชน์   แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน  แหล่งรวบรวมผักพื้นบ้านทุกชนิด  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  น้ำหมักชีวภาพ   การฝึกอาชีพ  การแปรรูปผลผลิตการเกษตร   ป่าใช้สอย  สถานที่จำหน่ายผลผลิตปลอดสารเคมี  ของชุมชน

มีการวางแผนการจัดผังการใช้ที่ดิน  นำกองทัพมดปลูกต้นไม้  จัดโดมที่อาศัย  เพิงขายสินค้า  และปรับสถานที่  ผลิตปุ๋ยหมัก มีความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ

อย่างไรก็ตาม  การทำงานของศูนย์เกษตรธรรมชาติ  จำเป็นต้องใช้ความอดทน  การรอคอยที่ไม่ท้อแท้  การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง  ความร่วมมือของทุกภาคส่วน   สำคัญที่สุด  คือ  การนำเอาหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มาปรับใช้ให้เหมาะสม    ผลของงานจึงจะออกมาและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ชาติชาย  เหลืองเจริญ

มหาวิทยาลัยบ้านนอก
            19  ธันวาคม  2551