โอทอบโบราณ

 
โอทอปโบราณ  เป็นคำที่  ลุงสำเริง ดีนาน   แห่งบ้านจำรุง     ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนผู้คนในชุมชน     ให้ลุกขึ้นมาทำเกษตรไร้สารเคมี  ในพืชผักผลไม้  ระยะเริ่มแรกมี  กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน เป็นกำลังหลัก  ต่อมาเกิดการขยายงานไปยังทุกกลุ่มในชุมชน เช่น  กลุ่มโฮมเสตย์  กลุ่มจัดทำอาหาร  ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  กองทัพมด   และที่สุดได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้น
มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง   ผิวไม่สวยแต่เนื้อในกลับอร่อยเป็นที่ติดใจของทุกคน  ผักพื้นบ้าน  หลากหลายชนิดใบอาจจะมีร่องรอยของแมลงแต่รับรองถึงความปลอดภัย      ผลิตภันฑ์แปรรูปต่าง ๆ อาจจะบรรจุไม่สวย  แต่บ่งบอกถึงคุณค่าภายในใจของคนทำ
 
เมื่อนักเดินทางที่มาบ้านจำรุง     มักสอบถามถึง     ผัก ผลไม้      สินค้าแปรรูปที่เป็นโอทอปโบราณเสมอ
 
ทำให้   ลุงสำเริงและคณะ    เกิดกำลังใจในการทำงานอย่างทุ่มเท ต่อไป  
 
งานฟื้นฟูทรัพยากร  คน  ดินน้ำป่า  สร้างสุขภาวะผ่าน    ความเป็นตัวตนของโอทอปโบราณ  เป็นคุณค่าที่
ลุงสำเริง  ภาคภูมิใจ    ที่ได้ช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น
   
“ยังไม่เคยล้มเหลว  เพียงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ”  เป็นคำตอบกับทุกคนที่เริ่มต้นการทำงาน 
 
เสมือนที่งานสร้างคุณค่าอย่าง  โอทอปโบราณ  ต้องดำเนินต่อไป  ต่อไปและต่อไป.........
 
.........ลุงสำเริง  ดีนาน  ปราชญ์ชุมชนแห่งบ้านจำรุง