มาจำรุงมีอะไรให้ดูบ้าง โทร.087-8178030

                                 
 
คำถามยอดฮิตของผู้มาเยี่ยมเยี่ยนเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มเกษตรพื้นบ้าน โฮมเสตย์และการท่องเที่ยว ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีชุดความรู้ประสบการณ์มหาวิทยาลัยบ้านนอก การจัดการเครือข่ายสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
 

กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
กิจกรรมที่น่าสนใจและเรียนรู้ กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มธนาคารต้นไม้  กลุ่มเกษตรพื้นบ้านปลอดสารเคมี
โฮมเสตย์และการท่องเที่ยว  ร้านค้าพอเพียง  วิสาหกิจรวมซื้อรวมขายยางพารา กลุ่มแปรรูปผลผลิต
กลุ่มธนาคารปูแสม  กลุ่มตีมีดกรีดยางพารา กลุ่มธนาคารชุมชน กลุ่มรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
สื่อ วิทยุชุมชน  ทีวี อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์
 
 
 
 
ชุดความรู้มหาวิทยาลัยบ้านนอก
การจัดการเครือข่ายสู่ความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตำบล แผนแม่บทชุมชน การจัดการผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่มาตรฐานโฮมเสตย์ไทย การจัดการสภาพแวดล้อมด้วยขบวนองค์กรชุมชน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานของชุมชน
 
 
 
       
  ติดต่อดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ผู้ใหญ่ตี๋ (ชาติชาย เหลืองเจริญ) โทร.๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐