น้ำพริกกะปิที่มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง โทร.087-8178030

น้ำพริกกะปิบ้านจำรุง 
ปี ๒๕๔๕ กลุ่มงานเกษตรพื้นบ้าน รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ มีการลดละเลิกการใช้สารเคมี และยาฆ่าหญ้า จึงทำให้มีผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีกินตลอดทั้งปี 

“ผักพื้นบ้านต้องกินกับน้ำพริกกะปิ” สมาชิกของเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุงพูดขึ้นมาระหว่างการประชุมประจำเดือน กลุ่มผลิตอาหารจึงรับแนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มเกษตรพื้นบ้าน ไปทำน้ำพริกกะปิขึ้นมาเพื่อกินกับผักอินทรีย์ที่กลุ่มเกษตรพื้นบ้านผลิต

ทุก ๆ วันที่มีคนเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง กลุ่มอาหารจึงรับผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีมาปรุงเป็นอาหารเพื่อกินกับ น้ำพริกกะปิ ต้อนรับนักเดินทาง ปรากฏว่าได้รับการยอมรับในเรื่องของความอร่อยของน้ำพริกกะปิ และผักที่สดจากไร่จากสวนของสมาชิก

เริ่มมีผู้คนถามหาน้ำพริกกะปิมากขึ้น ทางกลุ่มอาหารจึงจัดน้ำพริกกะปิและผักพื้นบ้านเป็นเมนูหลัก ที่เรียกว่าอาหารสุขภาพเชิงรุกของบ้านจำรุง เมื่อได้กินแล้ว อร่อยในรสชาติ จึงบอกต่อ บอกต่อ ต่อต่อกันไป 

น้ำพริกกะปิบ้านจำรุงกับผักอินทรีย์ จึงกลายเป็นอาหารหลักให้กับทุกคนที่หมู่บ้านและคนภายนอก ได้มีสุขภาพดี สุขภาวะสมดุล 

วันนี้ขอเชิญทุก ๆท่าน ที่รักในสุขภาพตนเองและสุขภาพของสังคม มาร่วมกันเลิกใช้สารเคมี “คนผลิตไม่ใช้สารเคมี คนกินไม่ซื้อผลผลิตจากสารเคมี” เท่านี้เราก็ได้ร่วมกันช่วยให้โลกใบนี้สดใสไปได้อีกนานเท่านาน


มหาวิทยาลัยบ้านนอก เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง
สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ ๐๘๗๘๑๗๘๐๓๐