สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ ระยอง โทร.087-8178030

สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ

เป็นองค์กรภาคประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สภาองค์กรชุมชน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมุ่งหวังว่าจะให้ภาคประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนองค์กรชุมชน เริ่มตั้งแต่ระดับตัวบุคคล กลุ่ม เครือข่าย หมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่น ตำบล จังหวัดและระดับชาติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ จดแจ้งจัดตั้งเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลำดับเลขที่ ๒๑๐๐๑ เมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และได้ยกระดับงานพัฒนาของเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง สู่การขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ ตามภารกิจในมาตรา ๒๑
 
ด้วยรูปแบบการทำงาน แบบภาคประชาชน จึงทำให้สามารถต่อยอดการทำงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุงได้เป็นอย่างดี ต่อยอดทางความคิดที่มุ่งเน้นพา สังคมไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ชีวิตมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับภารกิจฟื้นฟูทรัพยากร คน ดิน น้ำ ป่า โดยมี ๔๔ กลุ่มกิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนงาน
ตลอดสามปีของการทำงานในรูปแบบของสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ มีศูนย์ประสานงานอยู่ในที่ดินของตนเอง มีเวทีปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องของผู้แทนกลุ่มกิจกรรมและผู้สนใจในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จนเกิดชุดความรู้งานพัฒนาแบบชาวบ้าน และกำลังยกระดับการทำงานแบบภาคพลเมือง ที่มีมุมมองและข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้คนในพื้นที่ปฏิบัติการ

ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยประสบการณ์ของปราชญ์ชุมชนและผู้รู้จากทุกภาคส่วน และการประสานความร่วมมือของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลัยบ้านนอก เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง 
สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ ๐๘๗-๘๑๗๘๐๓๐