บ้านจำรุง NETWORK

ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ได้หลายช่องทางดังนี้
 
1. เว็บหลักเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง
 
  
 

2. เว็บบ้านจำรุงโฮมสเตย์
 
 
 

3. บ้านจำรุงชานแนล
 
  
 
 

4. เฟชบุ๊คบ้านจำรุง
http://www.facebook.com/banjumrung